חסר רכיב

מכתבו המלא של ישראל טלר

רחובות י"א אדר תרנ"ט

אדוני הנכבדים, חברי הוועד !

שאוני ואציע לפניכם דבר הדרוש לבית הספר, אשר כבר היה ויבוטל, מפני טעמים אשר עתה זה כבר חלפו לפי דעתי ואשר על כן אני לוקח לי הרישיון הזה, להעיר אתכם ולבקש מאתכם, כי תשובו ותשיבו אותו.

ידוע לכם אדוני הנכבדים גדל ערך השירה והזמרה לקחת את הלבבות. על פי ספרי דברי הימים אשר לכל עמי הארץ אנחנו רואים, כי בהם השתמשו לכל מעשה טוב ומועיל ליחיד ולציבור וכן עושים עד היום הזה. גם משה אחרי כתבו את התורה ויתנה אל הכוהנים, כתב את שירתו הנשגבה וילמדה את בני ישראל. ורבותינו אמרו: "כל הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר:וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם". אשר על חוק הוא בכל בתי הספר, אשר בכל הארצות, לישראל ולעמים, להקדיש שעות לשירה ולזמרה בין יתר הלימודים.

מר צבי קליינר נכון הוא בנדבת ליבו, לתת שעה או שתיים בלימוד לקח להתלמידים בבית ספרנו בדבר הזה. לשים בפיהם נעימות ללווית חן, אל השירים אשר ניתן אנחנו המורים לתלמידינו. ואנחנו נבחר וניתן להם רק שירי מוסר השכל ושירי לאום, אשר כח בהם להיטיב את ליבם ולבעיר בהם אש אהבה קדושה אל תורתנו ואל עמנו ואל ארצנו. מלבד זה יהיה להם השיר תבלין, לתבל בו את כל יתר הלימודים ולהעריבם ולהנעימם.

ישראל טלר
חסר רכיב