חסר רכיב

מאפיינים עירוניים בהתפתחות של רחובות עד מלחמת העולם הראשונה, צביקה תדמור

מאפיינים עירוניים בהתפתחותה של רחובות
תוכן העניינים:
פרק א': האוכלוסייה והרכבה הדמוגרפי
מוצא המתיישבים
גיל המתיישבים
משלח יד ועיסוק המתיישבים
שינוי בהרכבה ובגודלה של האוכלוסייה
פרק ב': משק וכלכלה
הקמת גופים כלכליים וארגוניים
המשק החקלאי על ענפיו, צמחיה והתעצמות
פיתוח ציבורי במושבה ומקורות המימון
פיתוח מקורות הכנסה שאינם חקלאיים ויזמות
פרק ג': המסגרת החברתית, הרכבה והיחסים בין קבוצותיה
תקופה ראשונה:
קבוצת האיכרים, הפועלים, התושבים שאינם חקלאים וההנהגה הפנימית
תקופה שנייה:
קבוצת האיכרים, הפועלים, התימנים, תושבים שאינם חקלאים
פרק ד': סיכום ומסקנות
המאפיינים העירוניים ברחובות והשפעתם על תהליכים העיור במושבה
ביביליוגפיה
חסר רכיב