חסר רכיב

פרוטוקולים (ועד, מועצה, ועד משפטי, אסיפות כלליות)

הפרוטוקולים בארבעת העשורים הראשונים של המושבה, בשנים תרנ"א עד תרצ"א, 1891 עד 1931

מבוא
המושבה רחובות נוסדה בשנת תר"ן – 1890 כמושבה חקלאית של עובדי אדמה. במהלך שנותיה נוספו במושבה כיחידים בעלי מקצוע שונים ופועלים שמצאו בה מקורות פרנסה.
בטרם מלאת שנה ליסוד המושבה נבחר בה ועד של המתיישבים, "מתנחלים" בלשון התקופה. הועד קבע נהלים בתחומים השונים של החיים במושבה והקפיד שיפעלו על פיהם, הקים מוסדות ציבור ושימש כבית דין לתביעות תושבים ולרישום מקרקעין. אסיפות כלליות של התושבים נערכו לעתים מזומנות לקביעת קוים מנחים לפעולות הועד וקבלת החלטות עקרוניות. דיוני הוַעַד והאסֵפות הכלליות, ומאוחר יותר המועצה המקומית, סוכמו בספרי פרוטוקולים (פרטי-כל בלשון התקופה) החל מהישיבה הראשונה. כמו כן תועדו החלטות הוועד המשפטי במושבה. ספרים אלה שמורים בארכיון רחובות ומתוכם אפשר ללמוד רבות על החיים במושבה לאורך השנים.

עיון בחלק מהפרוטוקולים מהווה במידה רבה תמצית ההיסטוריה של אותה תקופה בעברית טובה, שמתוכה אפשר ללמוד על חיי מושבה עברית באותם ימים עם התפתחותה, מחד, ועם רוב קשיֵיהַ ובעיותֵיהַ.

ספרי הפרוטוקולים
בארכיון רחובות שמורים סִפרֵי הפרוטוקולים של אסיפות וַעַד המושבה (משנת תרנ"א – 1890 עד שנת תרע"ט – 1919), אספות הוועדה המשפטית, אסיפות המועצה המקומית והוועד הפועל (משנת תרע"ט – 1919 עד שנת תש"י – 1950), אספות כלליות של התושבים (עד שנת תרפ"ח - 1928) , ואסיפות מועצת העיר (משנת תש"י – 1950 ואילך) כפי שיפורט להלן.
במפתח זה נכללים הפרוטוקולים עד שנת תרצ"א – 1931 בלבד, 41 שנותיה הראשונות של המושבה.

הספרים משנת תרנ"א - 1891 עד שנת תרע"א - 1911 כללו פרוטוקולים של אסיפות הוועד והאסיפות הכלליות של תושבי המושבה. החל מאותה שנה נרשמו הפרוטוקולים של אסיפות אלה בספרים נפרדים.
הספרים המשותפים ואלה הנפרדים לאסיפות ועד סופררו באותיות א' עד י"ב. הספרים הנפרדים לאסיפות הכלליות סופררו באותיות כ"א עד כ"ד. הספר של הוועדה המשפטית סופרר באות מ'.

ספרי הפרוטוקולים של אסיפות ועד ואסיפות כלליות:
ספר א', מִספָּר ארכיון 87-3, משנת תרנ"א עד תרס"ג ובו אספות הוַעַד ממספר 1 עד 246 ואספות כלליות ממִספָּר 1 עד 59. חסרים דפים 11 עד 150 ובהם אספות ועד ממספר 9 עד 108 ואספות כלליות ממספר 3 עד 10.
ספר ב', מספר ארכיון 21-1, משנת תרס"ג עד תרס"ח ובו אספות הוַעַד ממספר 247 עד 384 ואספות כלליות ממספר 60 עד 114.
ספר ג', מספר ארכיון 21-2, משנת תרס"ח עד תרס"ט ובו אספות הוַעַד ממספר 385 עד 447 ואספות כלליות ממספר 115 עד 127.
ספר ד' משנת תרס"ט עד תר"ע ובו אספות הוַעַד ממספר 448 עד 509 ואספות כלליות ממספר 116 עד 139. הספר חסר.
ספר ה', מספר ארכיון 21-3, משנת תר"ע עד תרע"א ובו אספות הוַעַד ממספר 510 עד 601 ואספות כלליות ממספר 140 עד 152.
ספרי הפרוטוקולים של אספות וַעַד בלבד
ספר ו', מִספָּר ארכיון 84-7, משנת תרע"א עד תרע"ב ובו אספות הוַעַד ממספר 602 עד 725.
ספר ז', מספר ארכיון 21-4, משנת תרע"ב עד תרע"ד ובו אספות הוַעַד ממספר 726 עד 867.
ספר ח', מספר ארכיון 21-5, מחולק לשני כרכים, כרך ח1 משנת תרע"ד עד תרע"ה ובו אספות הוַעַד ממספר 868 עד 883 מתקופת השלטון התורכי, ומשנת תרע"ז עד תרע"ט אספות הוַעַד ממספר 1 עד 128 מתקופת השלטון הבריטי. אין פרוטוקולים מתקופת מלחמת העולם, שהתרחשה בתקופת ספר זה. חלק ח2 ממשיך משנת תרע"ט עד תרפ"א ובו אספות הוַעַד ממספר 129 עד 219.
ספר ט', מספר ארכיון 21-6, משנת תרפ"א עד תרפ"ד ובו אספות המועצה והוַעַד הפועל ממספר 220 עד 498.
ספר י', מספר ארכיון 21-7, משנת תרפ"ד עד תרפ"ו ובו אספות המועצה והוַעַד הפועל ממספר 499 עד 696.
ספר י"א משנת תרפ"ו עד תרפ"ט ובו אספות המועצה והועד הפועל ממספר 697 עד 932. הספר חסר.
ספר י"ב, מִספָּר ארכיון 22-1, משנת תרפ"ט עד תרצ"א ובו אספות המועצה והוַעַד הפועל ממספר 933 עד 1000 וממספר 1 (ספרור מתחדש) עד 78.
ספרי הפרוטוקולים של אסֵפות כלליות
ספר כ"א, מִספָּר ארכיון 23-6, משנת תרע"א עד תרע"ט ובו האספות הכלליות ממספר 153 עד 217.
ספר כ"ב, מספר ארכיון 23-5, משנת תרע"ט עד תרפ"ט ובו האספות הכלליות ממספר 218 עד 322.
ספר כ"ג, מספר ארכיון 23-3, משנת תרע"ט עד תרפ"ד ובו 6 אספות כלליות ללא מספוּר וללא סדר כרונולוגי. הספר היה מפורק וחובר מחדש ללא הקפדה על סדר הדפים.
ספר כ"ד, מספר ארכיון 23-4, משנת תרפ"ז עד תרפ"ח ובו האספות הכלליות מספר 323 ו-324 ועצרת כללית אחת.
ספר הפרוטוקולים של הועד המשפטי
ספר מ', מִספָּר ארכיון 67-6 משנת תר"ע עד תרפ"ט ובו פסקי דין ממספר 1 עד 84 (אמצע תרפ"ד). לאחר מִכֵּן ללא מספור. בתוך הספר נכלל מפתח שמות של הבאים למשפט.
טבלה ובה פרוט נוסף של תוכן הספרים נמצא להלן.
על אלה הוספתי כתבה בשם "פרטי פרטי-כל" ובה לקט מדיוני הועד בארבעים שנותיה הראשונות של המושבה. לקט זה כולל פרטים שחלקם מייצגים תופעות שביום יום ואחרים, מיוחדים, מפולפלים ומסקרנים בזכות עצמם, ביניהם כאלה שכאילו נכתבו בימינו אלה.
תקראו ותהנו
ד"ר מיכאל נצר
תשע"ח – 2018
חסר רכיב