חסר רכיב

התכתבות ד"ר אנטין עם הוועד

אדר תר"פ (מרץ 1920), כותב ד"ר אנטין לוועד המושבה, כי לחידוש ההתקשרות בחודש הבא, בגלל היוקר הנורא בששת החודשים האחרונים הוא נאלץ לבקשם 480 לירות מצריות לשנה (40 לירות לחודש). אנשי הוועד הזמינו את ד"ר אנטין ואמרו כי אין ביכולתם להוסיף על משכורתו, לפי המצב עכשיו וחפצים הם לחדש את החוזה כמו שהיה בשנה שעברה, במשכורת של 30 לירות לחודש. על ההתייקרות יודיעו בכתב לאחר שיחליטו בעניין. ד"ר אנטין ענה שמבין הוא אותם ומחכה להחלטתם. חלפו מספר חודשים, ובתשרי תרפ"א (ספטמבר 1920) הודיעו לרופא כי לא יוסיפו למשכורתו עבור היוקר.

בחשוון תרפ"א (אוקטובר 1920) הודיע הוועד לד"ר אנטין כי הפסיקו לקבל מקופת חולים 5 לירות בחודש, לכן עליו לגבות תשלום מהתימנים בעד ביקוריו בבית החולה 3 שילינג, ובבית הרפואות שילינג אחד.

כך, באייר תרפ"א (מאי 1921), מחליט ועד המושבה כי מחודש ניסן תרפ"א תהיה משכורתו של ד"ר אנטין רק 25 לירות לחודש והדירה על חשבונו. ד"ר אנטין הציע לוועד פשרה כי הוא חפץ להישאר במושבה ומבקש כי הוועד יעזור לו ויחייבו בתשלום מחצית שכר הדירה.

בחודש אלול תרפ"א (ספטמבר 1921), שולחים לד"ר אנטין את חוזה ההתקשרות על פי התנאים הנ"ל, ומבקשים שיחתום. הד"ר אנטין בא אל הוועד ומודיע כי אינו מסכים לחתום ודורש כי שכר הדירה יהיה על חשבונם. הד"ר מנמק זאת בגלל שרק עתה שלחו אליו את החוזה ובאיחור ועליהם לשלם לו לפי המשכורת הקודמת ואת שכר דירה עבור כל התקופה שעברה.
לאחר דיונים בסוגיה בוועד המושבה מחליטים לשלם לו את שכרו על פי בקשתו ואת שכר הדירה כולו, ומעתה ואילך רק מחצית שכר הדירה, כפי שביקש.
חסר רכיב